2013 i korthet

  • Försäljningen uppgick till MSEK 718 (725).
  • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 87 (102).
  • Gods över kaj ökade med 2,3 procent. Volymökningen var störst inom RoRo och torrbulk. 
  • I bilverksamheten inleddes nya eller utökade samarbeten, bland annat med Mazda.
  • Den nya kryssningskajen i Köpenhamn färdigställdes. Anläggningen invigs i maj 2014 och har tre permanenta terminalbyggnader, vilket kraftigt ökar kapaciteten inom kryssningar.
  • Kryssningstrafik etablerades i Malmö, där en ny terminal öppnades. Under året omfattade denna trafik cirka 32 000 passagerare.
  • CMP och Region Gotland inledde ett samarbete för att utveckla Visby som kryssningsdestination.